About us

Ústav počítačových systémov a sietí (UPSS) zabezpečuje vzdelávaciu činnosť pre študijné programy Počítačové systémy a siete vo všetkych troch stupňoch štúdia a výskumnú činnosť najmä v oblasti počítačových a komunikačných systémov a sietí, bezpečnosti počítačových systémov, architektúry počítačových systémov a návrhu číslicových systémov. Riadi a prevádzkuje 4 vedeckovýskumné a pedagogické laboratóriá, a to Laboratórium sieťových technológií, Laboratórium vnorených systémov, Laboratórium návrhu obvodov VLSI a Laboratórium paralelných počítačových systémov (CUSTU-PARLAB).

Poslaním Ústavu počítačových systémov a sietí je rozvíjať a organizačne zabezpečovať vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť v odbore Počítačové inžinierstvo a užšie príbuzných študijných odboroch.

Medzi ďalšie aktivity UPSS patrí napríklad výučba v oblasti CISCO certifikácie a organizovanie rôznych podujatí pre študentov (napr. Spolupráca s praxou, Letné kurzy pre zahraničných študentov a pod.)

Konkrétne výskumné oblasti zamestnancov a doktorandov UPSS môžete nájsť v časti PERSONÁL.