Labs

Výskumné laboratórium FIIT – Molpir, s.r.o.

Kontaktná osoba: Ing. Peter Pištek

Kontakt: kancelária 5.16, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4
web: funtoro.fiit.stuba.sk
e-mail: peter.pistek at stuba.sk

Charakteristika: Hlavným účelom laboratória je výskum multimediálnych aplikácií orientovaných na využitie v doprave. Laboratórium sa venuje výskumu projektov, ktorých účelom je možnosť aplikovania IT v doprave a ich užitočnosť a uplatnenie v praxi. Výskum prebieha s využitím špecializovaných zariadení, ktoré sú špeciálne vyvinuté pre použitie v autách, autobusoch, vlakoch a i. Cieľom je vývoj aplikácií zameraných na využitie existujúceho hardvéru, ktoré zároveň prinášajú novú funkcionalitu pre používateľa v danej doméne. V súčasnosti sú k dispozícií technológie ako GPS, ultrazvukový senzor, dotykové monitory, špecializované servery pre dopravu a i. S tými to technológiami je možné pracovať pomocou rôznych OS (FreeBSD, Windows 6.0, Windows XP 

Embedeed, Android 1.5, Android 2.3, Android 4.0). Laboratórium vzniklo ako výsledok spolupráce s firmou Molpir, s.r.o. Na výskumných projektoch v laboratóriu pracujú aj študenti v rámci bakalárskych, diplomových a tímových projektov.

Spolupráca s praxou: Laboratórium plne podporuje firma Molpir, s.r.o. Konzultácie prebiehajú aj s firmou Funtoro, inc.

Projekty:

Objednávkový systém pre diaľkové autobusy – bol vyvinutý systém pre správu diaľkových autobusov, ktoré umožňujú cestujúcim objednávať si za jazdy občerstvenie. Projekt bol prezentovaný na 2nd FUNTORO Europe Convention ako pozvaná prednáška.
Multimediálny systém pre taxi služby - projekt so zameraním sa pre zákazníka taxi služieb, ktorý má k dispozícií multimediálny obsah pre zábavu a zároveň pre kontrolu svojej cesty. Práca bola nasadená do reálne prevádzky v spoločnosti Tick Tack, s.r.o. v Prahe (Česká republika).
Turistický sprievodca - projekt určený pre cestujúcich v osobnom aute, ktorý zobrazuje zaujímavosti v okolí na základe GPS súradníc spolu s prepojením na Internet. Projekt bol použitý ako základ pre softvér nasadený vo Viedni v turistických autobusoch s podporou viacerých jazykových mutácií.

Výskumné laboratórium sieťových technológií

Kontaktná osoba: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Telefón: +421-2-21022531
e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
Charakteristika: Laboratórium sieťových technológií sa venuje perspektívnym výskumným témam v oblasti komunikačných sietí. Konkrétne ide o smerovanie určované softvérom (Software Defined Networking – SDN), ktoré aplikujeme ako v pevných, tak aj mobilných sieťach. V oblasti bezdrôtových sietí sa venujeme znižovaniu energetickej náročnosti pri komunikácii, pre efektívnejšie využitie batérii. Dôležitým smerom výskumu je aj doručovanie multimediálnych aplikácií, ktoré v podobe Sietí pre doručovanie obsahu (Content Delivery Networks – CDN) bude naberať v najbližších rokoch na význame.


Záklaďnová stanica štandardu GSM/GPRS.

Jedným zo stavebných kameňov laboratória sieťových technológií je oblasť mobilných sietí, v ktorej disponujeme záklaďnovými stanicami pre siete GSM/GPRS. Slúžia na výskum v oblasti mobilných sietí a softvérovo definovaných sietí. Poskytujú možnosť pre rýchle prototypovanie nových prístupov v spomínaných oblastiach. Mobilné siete tohto štandardu tvoria jednu z najväčších komunikačných sietí na svete, preto výskum tejto problematiky je výsoko aktuálnou témou.


Prostredie laboratória.

Laboratórium poskytuje okrem širokej škály technického vybavenia aj príjemné prostredia na diskusiu a prácu na rôznych projektoch nielen jednotlivých študentov, ale aj väčších tímoch zložených zo študentov a výskumných pracovníkov a pedagógov.

V rámci tohto laboratória je možné navrhovať, implementovať a testovať nové alebo modifikované sieťové protokoly ako aj sieťové aplikácie, ktoré umožňujú prepájať rôzne komunikačné systémy (aj v rámci virtualizovaných serverov), merať prevádzku medzi nimi, odhaľovať kritické situácie a pod. Tento výskum je orientovaný nielen na pevné dátové siete ale aj bezdrôtové, broadcastové, senzorové a satelitné siete. Laboratórium je vybavené rôznymi typmi koncových DVB-T a DVB-S zariadení (set-top-boxy), vysielacou DVB-T kartou a prijímačmi, inteligentný televízor, testovacie servre, senzorové sady. V rámci pedagogického procesu sa laboratórium využíva pre predmet Tímový projekt a na vypracovanie záverečných a diplomových projektov zameraných na sieťové komunikácie. Budované sú pracoviská pre špecifické cvičenia z predmetov týkajúcich sa bezdrôtových a satelitných systémov. K dispozícii je aj modelovací hardvérový systém TIMS na výučbu základných princípov digitálnych komunikácií.

 

Laboratórium vnorených systémov

Kontaktná osoba: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Kontakt: +421-2-21022515
e-mail: tibor.krajcovic at stuba.sk
web stránka:  http://www2.fiit.stuba.sk/~tkraj/eslab.htm
Charakteristika: Laboratórium je určené na výskum v oblasti vnorených systémov. Vybavenie laboratória umožňuje navrhnúť, implementovať a otestovať aplikácie pre vnorené systémy na báze moderných mikroprocesorov, jednočipových mikropočítačov a softcore procesorov, vrátane aplikácií, pracujúcich v reálnom čase. Je vybavené špecializovanými zariadeniami, ako sú vývojové kity na báze monolitických mikroprocesorov s architektúrami RISC a CISC, FPGA a CPLD vývojové kity, logické analyzátory, vnútroobvodové a JTAG emulátory, digitálne osciloskopy a ďalšie vývojové prostriedky. V rámci pedagogického procesu sa v laboratóriu realizuje výučba viacerých predmetov (Mikropočítače, Vnorené systémy, Tímový projekt) pre študijný program Počítačové a komunikačné systémy a siete študijného odboru Počítačové inžinierstvo. Laboratórium sa tiež využíva na vypracovanie záverečných a diplomových projektov, orientovaných na vnorené systémy.


Celkový pohľad na laboratórium vnorených systémov


Systém pre vnorené aplikácie na báze 32-bitového procesora rodiny x86, vyvinutý v laboratóriu vnorených systémov. Pre systémy rodiny x86 boli v laboratóriu vyvinuté originálne ladiace prostriedky pre reálny aj privilegovaný režim.

Vývojový systém pre vnorené aplikácie na báze 32-bitového procesora s architektúrou RISC. Pre hardvérovú realizáciu vybraných funkcií je systém vybavený programovateľným obvodom typu FPGA.

FFF IT lab - Forming the Future of Finance with IT lab

Room: 5.45
Contact person: Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
Phone: +421-2-21 022 532
e-mail: tomas.kovacik [at] stuba.sk
Characteristics: FFF IT lab is a space, where students have opportunity to work on their diploma, bachelor, team and individual projects. It is available to them in any time, which copies model from German university laboratory. There students have their own place at which they can work on their tasks. Thus they are more tightly connected to the university. The laboratory is equiped by basic IT equipment. Students work on topics from networking (wired, wireless, mobile networks GSM), mobile applications, multimedia and TV systems, secure alternative communication channels, DNS, financial topics etc.

Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Informatics and Information Technologies (STU FIIT) and CAPCO Slovakia, branch of leading global consultacy in area of finances and banking opened their common student's laboratory. The special workplace supports research and development of digital solutions and enables 10-15 students of bachelor, master and PhD studies to develop their ideas for financial sector, which needs new digital solutions for its clients. CAPCO delivers consulting and financial support to students and researchers of FIIT STU.

Laboratórium návrhu digitálnych systémov

Číslo miestnosti: 1.18
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Telefón: +421-2-21022507
e-mail: katarina.jelemenska [at] stuba.sk
Charakteristika: Laboratórium je určené na výskum a výučbu v oblasti návrhu, diagnostiky, spoľahlivosti a testovateľnosti digitálnych systémov. Vybavenie laboratória umožňuje návrh a verifikáciu digitálnych systémov v prostredí jazykov pre opis technických prostriedkov (VHDL, Verilog a SystemC) a ich implementáciu do FPGA obvodov. Je vybavené programovateľnými doskami RC10 a softvérovým návrhovým balíkom FPGA Advantage. V rámci pedagogického procesu sa v laboratóriu realizuje výučba viacerých predmetov (Opis digitálnych systémov, Špecifikačné prostriedky, Diagnostika digitálnych systémov, Návrh a verifikácia digitálnych systémov, Architektúra počítačových systémov, Testovateľnosť a spoľahlivosť digitálnych systémov a Návrh systémov na čipe) pre študijné programy odboru Počítačové inžinierstvo. Laboratórium sa tiež využíva na vypracovanie bakalárskych a diplomových projektov, orientovaných do oblasti návrhu digitálnych systémov.

Laboratórium komunikačných technológií

Číslo miestnosti: 1.36
Kontaktná osoba: doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Telefón: +421-2-21022543
e-mail: ivan.kotuliak at stuba.sk
Charakteristika: Laboratórium je určené na výskum v oblasti komunikačných systémov a sietí ako aj výuku základov počítačových systémov. Má kapacitu 12 pracovných miest s počítačmi, ktoré môžu študenti používať pre prácu na zadaných úlohách. Softvérové vybavenie počítačov sa mení vzhľadom na charakter výuky v tomto laboratóriu, kedy si študenti skúšajú inštalácie rôznych operačných systémov a programového vybavenia – OS Windows, OS Linux.

Laboratórium obsahuje okrem počítačov aj rôzne hardvérové komponenty, ktoré študenti môžu používať na zmenu konfigurácie počítačov, na ktorých pracujú (sieťové karty, procesory, základné dosky, pevné disky, pamäte...) V rámci pedagogického procesu sa v laboratóriu realizuje výučba predmetu Základy počítačových systémov pre študijný program Informatika ako aj Počítačové a komunikačné systémy a siete.


Celkový pohľad na Laboratórium komunikačných technológií

CISCO laboratóriá

Kontaktná osoba: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Kontakt: Telefón: +421-2-21022552
e-mail: peter.truchly at stuba.sk
web stránka: http://www.cisco.fiit.stuba.sk/new/

Charakteristika: Laboratóriá sú určené na praktickú výuku viacerých sieťových predmetov, ako aj na kurzy našej Cisco sieťovej akadémie. Laboratórá využívame aj ako ITC (Instructor training centre) pre výuku inštruktorov Cisco sieťovej akadémie. V rámci výskumu je dostupná technika využívaná aj na praktické experimenty pri riešení záverečných projektov v bakalárskom, inžinierskom, ako aj doktorandskom štúdiu.

Laboratóriá sú vybavené zariadeniami na prepájanie sietí, ako prepínačmi a smerovačmi. Pre výuku a testovanie bezdrôtovej komunikácie sú k dispozícii bezdrôtové prístupové body, ako aj bezdrôtové sieťové karty. Všetky tieto zariadenia sú pôvodom najmä od firmy Cisco.

Laboratóriá LST1 a LST2 sú určené na výskum v oblasti sieťových technológií. Zariadenia v laboratóriách umožňujú navrhnúť, implementovaťa otestovaťaplikácie pre počítačové siete, pozostávajúce z viacerých sieťových segmentov, ako aj vykonávaťrôzne experimenty v sieťach LAN, MAN a WAN.
V rámci pedagogického procesu sa v laboratóriách realizuje výučba viacerých predmetov v oblasti počítačových sietí (Prepínanie a smerovanie v IP sieťach, WAN technológie, Komunikačné systémy a siete, Tímový projekt) pre študijný program Počítačové a komunikačné systémy a siete študijného odboru Počítačové inžinierstvo. Laboratóriá tiež využívajú študenti na vypracovanie záverečných a diplomových projektov, orientovaných do oblasti počítačových sietí.
Sieťové laboratóriá sú využívané aj našou Cisco sieťovou akadémiou (CA), ako aj Cisco tréningovým centrom pre inštruktorov (ITC) pre realizáciu Cisco kurzov ako formy dištančného vzdelávania, poskytovaného našou fakultou. Kurzy sú určené najmä našim študentom ako doporučované doplnkové vzdelávanie, ale sú dostupné aj širokej akademickej aj neakademickej verejnosti.