Team projects

Nazovsort descending Popis Skolsky rok URL Supervízor
Analýza a riadenie sieťovej premávky

Výkonnosť siete je závislá na charakteristike premávky v sieti. Niektoré štatistické vlastnosti, ako je dlhodobá, alebo krátkodobá závislosť môžu mať zlý vplyv na fungovanie siete. Cieľom je riadiť zdroje v sieti tak, aby celková kvalita služby v sieti bola optimalizovaná.
V súčasnosti máme efektívne rezervačné algoritmy, ako “trunk reservation”. Ako sa bude agregovaná premávka správať v prípade takejto rezervácie? Je vhodné optimalizovať parametre rezervácie vzhľadom na typ premávky?
Ako vstup do projektu je potrebné brať reálnu sieťovú premávku rôzneho typu a granularity (hlas, video, dáta). Následne je potrebné charakterizovať tieto dáta z pohľadu štatistických vlastností (krátkodobé závislosti, dlhodobé) a pre takto charakterizovanú premávku použiť matematický model (napr. ARIMA, FARIMA apod). Cieľom práce je mapovanie typu premávky na rezervačné parametre v sieti.

2014 / 2015 http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2014/team03pkss/ Doc. Ing.Ivan PhD.
Aplikácia pre platformu Funtoro

Analyzujte platformu Funtoro, t.j. všetky dostupné riešenia, ktoré ma fakulta k dispozícií. Na základe konzultácií navrhnite aplikáciu pre niektoré z týchto zariadení (MOD, MAC, Telematics,..) s veľkým dôrazom na otestovanie možnosti zariadenia alebo s dôrazom na jej praktické využitie.

V prípade dostupnosti viacerých platforiem (Windows, Android) na konkrétnom zariadení, je možnosť výberu ľubovoľného systému.

Výstupom je aplikácia vhodná na reálne nasadenie do prevádzky a prehľadná dokumentácia uľahčujúca ďalšiu prácu so zariadeniami.

2014 / 2015 FleetTeam Ing.Peter
Aplikácia pre platformu Funtoro

Analyzujte platformu Funtoro, t.j. všetky dostupné riešenia, ktoré ma fakulta k dispozícií. Na základe konzultácií navrhnite aplikáciu pre niektoré z týchto zariadení (MOD, MAC, Telematics,..) s veľkým dôrazom na otestovanie možnosti zariadenia alebo s dôrazom na jej praktické využitie. V prípade dostupnosti viacerých platforiem (Windows, Android) na konkrétnom zariadení, je možnosť výberu ľubovoľného systému.

Výstupom je aplikácia vhodná na reálne nasadenie do prevádzky a prehľadná dokumentácia uľahčujúca ďalšiu prácu so zariadeniami.

2013 / 2014 všetko o projekte Ing.Peter
Aplikácia softvérového smerovania (SDN) v GPRS sieti

Softverové smerovanie získava na popularite a všetci vyznamní hráči v oblasti sietí majú svoje riešenie. SDN sa začína uplatňovať aj v domenach, ktoré vznikli dávnejšie a s SDN sa nepočítalo. Typicky v mobilných sieťach nie je oddelená signalizácia a pouzivatelské dáta. Existujú prístupy, ako tento prístup implementovať do mobilných sietí, bohužiaľ sa obmedzujú iba na mobilné siete tretej  generácie (UMTS) a siete LTE. Dôvod je jednoduchý, tieto siete sú navrhnuté tak, že ich implementácia pomocou SDN je relatívne jednoduchá, rýchla a finančne nenáročná.

Cieľ timového projektu je na základe analýzy GPRS a SDN navrhnúť a implementovať SDN do GPRS sietí. Návrh by mal byť relatívne nenáročný a implementácia by mala stavať na existujúcich funkčných častiach, ktoré sú na FIIT STU k dispozícii.

2013 / 2014 všetko o projekte Doc. Ing.Ivan PhD.
Informačno-stavový vnorený systém

Cieľ projektu: Návrh, implementácia a overenie vnoreného systému, ktoré má informovať o stave osoby, na ktorom je umiestené. A pri prípadných problémoch zavolá pomoc.
Prečo si mám vybrať tento projekt:
Projekt je zameraný na spoluprácu s praxou, kde je potrebné vyvinúť nové riešenie, ktoré bude mať potenciál presadiť sa na trhu. Vývoj vnoreného systému a reálna implementácia sú zaujímavou skúsenosťou.
Cieľom tímového projektu je vytvorenie vnoreného systému s účelom vyhodnocovania stavu používateľa a v prípade problému používateľa automaticky zavolá pomoc. Vnorený systém má byť primárne určený pre starších samostatných ľudí, ktorý majú zvýšené riziko nehody (pád). Systém by mal identifikovať nehodu a privolať pomoc. Druhou hlavnou funkciou by malo byť, čo najjednoduchšie privolanie pomoci používateľom. Realizácia vnoreného systému by mala spĺňať požiadavky na výdrž, odolnosť ako aj jednoduchosť použitia. Je očakávaný presah projektu nad rámec tímového projektu, v kontexte projektu v spolupráci s praxou. Projekt má takisto čiastočný výskumný charakter, keďže je potrebné vytvoriť a implementovať mechanizmy, ktoré budú šetriť elektrickú energiu a tým pádom predĺžia výdrž vnoreného systéme. Fyzická realizácia vnoreného systému by mala byť v tvare náramku, s čo najjednoduchšou formu interakcie s používateľom.
Odporúčané technológie: C, vnorené systémy, android

2014 / 2015 http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2014/team04pkss/ Ing.František
Integrácia UAV so systémom Virtual Reality

Cieľom je návrh a implementácia systému, ktorý umožní zdokonalenie práce so zariadením UAV (Unmanned Aerial Vehicle) nazývaného aj ako dron.

Úlohy na riešenie:
- integrácia ovládania a vizualizácie dát z UAV pomocou techník VR (Virtual Reality) - napr. Oculus Rift 2,
- návrh a implementácia kamerového systému a jeho integrácia so VR zobrazovacou technológiu,
- návrh a implementácia ovládania UAV prostredníctvom VR technológií.
Možnosť rozšírenia o prvky AR (Augmented Reality), teda vizualizácia objektov, označovanie objektov, zobrazovanie doplnkových informácií.

2014 / 2015 http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2014/team01pkss/ Ing.Tomáš PhD.
Interaktivita mobilného zariadenia a televízie

Mobilné zariadenia máme stále so sebou, pomáhajú nám v rôznych situáciách. Čo tak ich využiť aj pri sledovaní filmu v obývačke?

Navrhnite a zrealizujte aplikáciu/prostredie, ktoré umožní používateľovi pri odchode z miestnosti odniesť si zo sebou aj sledovaný TV program a sledovať ho ďalej na mobilnom zariadení. Opačne, pri sledovaní TV umožní používateľovi pozrieť si dodatkové informácie k sledovanému programu, prípadne ich gestom prenesie z mobilu/tabletu na TV. Ovládanie TV pomocou mobilného zariadenia je vítanou súčasťou riešenia.

2013 / 2014 všetko o projekte
Manažment VoIP relácií

Multimediálne relácie založené na protokole SIP (Session Initiation Protocol) sa väčšinou skladajú z troch rôznych komunikačných kanálov (SIP, RTP a RTCP), pričom každý z týchto kanálov vyžaduje komunikáciu na osobitnom porte.

Táto skutočnosť sa odzrkadľuje na zložitom manažmente VoIP (Voice over IP) relácií. 
Analyzujte architektúru „SIP Single Port“ a porovnajte ju s inými existujúcimi architektúrami zameranými na manažment VoIP relácií. SIP Single Port architektúra pre multimediálnu komunikáciu využíva na rozdiel od protokolu SIP len jeden port, čo je hlavnou motiváciou pre návrh optimalizácie manažmentu VoIP relácií.
Navrhnite aplikáciu, ktorá umožní riadiť aktívny manažment relácií. Výsledná aplikácia musí byť schopná adaptovať sa na náhle zmeny v sieti ako napríklad zahltenie, zhoršenie kvality, pád linky, zmena IP adresy klienta a podobne.
Na základe analýzy a návrhu implementujte aplikáciu a výsledok práce zhodnoťte.

Rosenberg, J., Schooler, E., et al.: SIP: Session Initiation Protocol. RFC 3261, 2002. 269 p.
Schulzrinne, H., Casner, S., Frederick, R., Jacobson, V.: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. RFC 3550, 2003. 104 p.

2013 / 2014 všetko o projekte
Navigácia v nákupnom centre

Stratili ste sa už v nákupnom centre a mapa nikde nablízku? Riešením môžu byť mobilné aplikácie, ktoré vám ukážu mapu. Problém je, že vám ale neukážu, kde sa v nej presne nachádzate.
Tento problém je možné vyriešiť napr. vysielaním odlišných audio signálov z reproduktorov v jednotlivých častiach budovy, ich prijímaním v spomínanej mobilnej aplikácii a ich analýzou. Podľa analýzy prijatých signálov a ich intenzity je možné určiť polohu používateľa.
Navrhnite, implementujte a otestujte takýto systém.

2014 / 2015 http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2014/team02pkss/ Ing.Tomáš
Návrh systému v rámci medzinárodnej súťaže Microsoft Imagine Cup

Analyzujte možnosti účasti na medzinárodnej súťaži Microsoft Imagine Cup 2015. Vyberte si vhodnú katégoriu tém a navrhnite systém (softvérový, hardvérový alebo kombinovaný), ktorého časť v rámci tímového projektu naimplementujete. Podmienkou absolvovania predmetu je prezentácia výsledkov projektu na národnom (slovenskom) finále.

Zdroje na inšpiráciu:
Stránka súťaže https://www.imaginecup.com/Home/Index#?fbid=pOMs6UBCRos
Imagine cup 2014 winners gallery https://www.imaginecup.com/Custom/Index/2014Semifinalists_WorldCitizensh...
Imagine cup 2014 Rules https://www.imaginecup.com/Custom/Index/Rules#?fbid=pOMs6UBCRos

2014 / 2015 http://www2.fiit.stuba.sk/~jhudec/tp/temy.html

Pages